2017.02.26 Samþykktir

 

 

Samþykktir Bresk-íslenska viðskiptaráðsins

 

I. NAFN

1. grein

Nafn ráðsins er Bresk-íslenska viðskiptaráðið, hér eftir nefnt ráðið. Heimili og varnarþing ráðsins er í Reykjavík og um réttarstöðu þess fer að íslenskum lögum.

 

II. MARKMIÐ OG STARFSEMI

2. grein

Markmið ráðsins er að efla og viðhalda viðskiptatengslum milli Bretlands og Íslands, ásamt því að efla tengls á sviðum menntunar, menningar, viðskipta og stjórnmála.

 

3. grein

Í samræmi við markmið ráðsins skal það m.a. vinna að eftirfarandi:

 

a)  Skipuleggja fundi og ráðstefnur er varða almenn málefni milli landanna tveggja.

b)  Skipuleggja heimsóknir aðila í viðskiptalífinu til beggja landa.

c)  Standa vörð um viðskiptatengda hagsmuni félaga sinna gagnvart breskum og íslenskum yfirvöldum.

d)  Veita beina þjónustu samkvæmt ákvörðun stjórnar, þ.e. veita upplýsingar um viðskiptatengiliði, aðstoða við að koma á viðskiptatengslum á milli fyrirtækja og dreifa upplýsingum er varða viðskipti í löndunum tveimur.

 

III. FÉLAGAR

4. grein

Eftirtaldir aðilar geta verið félagsmenn:

 

a)  Einstaklingar með íslenskan eða breskan ríkisborgararétt eða einstaklingar sem reka atvinnustarfsemi í öðru hvoru ríkjanna, sem og samtök þeirra.

b)  Lögaðilar með fasta starfsemi eða verulegan hluta starfsemi sinnar í öðru hvoru ríkjanna, sem og samtök þeirra.

c)  Heiðursfélagar sbr 6. gr.

 

Þegar um félagsaðild lögaðila eða samtaka er að ræða skal tilkynna félaginu hver fari með félagsaðildina fyrir hönd viðkomandi aðila og um breytingar á þeirri skipan.

 

5. grein

Sækja þarf skriflega um aðild að félaginu.  Stjórn félagsins tekur ákvörðun um félagsaðild.

 

6. grein

Stjórn félagsins getur lagt það til við aðalfund að tiltekinn einstaklingur (eða einstaklingar) sem stuðlað hefur sérstaklega að eflingu ráðsins, markmiða þess eða tengslum á milli landanna verði gerður að heiðursfélaga þess.  Slík tillaga þarf að hljóta samþykki 2/3 hluta atkvæða viðstaddra.  Heiðursfélaga skal heimilt að sitja aðalfundi félagsins með málfrelsi, tillögu- og atkvæðarétt. Heiðursfélagi hefur einnig rétt til að sitja fundi framkvæmdanefnda, nema framkvæmdanefnd ákveði annað.

 

7. grein

Úrsögn úr félaginu þarf að vera skrifleg og tekur gildi frá og með næstu áramótum eftir að hún berst. Úrsögn breytir engu um skyldu til greiðslu árgjalds á yfirstandandi reikningsári.

 

8. grein

Stjórn félagsins getur með 2/3 atkvæða ákveðið að vísa félaga úr ráðinu í sérstökum tilvikum, svo sem ef um alvarlegt brot er að ræða gegn hagsmunum eða tilgangi þess, brot á samþykktum þess eða alvarlegt brot á landslögum.

IV. AÐALFUNDIR

9. grein

Aðalfund ber að halda eigi síðar en í nóvember á hverju ári. Boðað skal til aðalfundar á tryggilegan og skriflegan hátt með minnst 4 vikna fyrirvara. Boðun með tölvupósti og/eða með tilkynningu á vefsíðu ráðsins er talin fullnægjandi. 

 

Stjórn ráðsins getur boðað til aðalfundar með minnst tveggja vikna fyrirvara. 

 

Dagskrá skal fylgja aðalfundarboði ásamt tillögum um breytingar á samþykktum ef einhverjar eru. Aðalfundur er lögmætur ef boðað er til hans í samræmi við samþykktir félagsins.

 

10. grein

Allir félagar sem greitt hafa árgjald eiga rétt á því að mæta á fundi ráðsins, bera fram tillögur og greiða atkvæði. 

 

Heiðursfélagar hafa sama rétt og aðrir félagar á fundum ráðsins.

 

Viðskiptafulltrúar ríkjanna, sbr. 15. grein, eiga rétt á að sitja stjórnarfundi með málsrétt og rétt til að bera fram tillögur, en hafa ekki atkvæðisrétt.

 

Sérhver félagi hefur eitt atkvæði.  Félaga er heimilt að veita öðrum félaga umboð til að fara með atkvæðisrétt sinn en þó má enginn fara með umboð fyrir fleiri en 5 félaga.

 

Atkvæði skulu greidd með handauppréttingu nema sérstaklega sé farið fram á skriflega atkvæðagreiðslu.

 

11. grein

Formaður stýrir aðalfundi eða tilnefnir sérstakan fundarstjóra.  Fundarstjóri tilnefnir fundarritara.

 

Haldin skal fundargerð um það sem fram fer á fundinum og skal fundargerð undirrituð af fundarstjóra og fundarritara og send félagsmönnum.

 

12. grein

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 

1. Skýrsla stjórnar.

2. Ársreikningar.

3. Kosning formanns og fjögurra stjórnarmeðlima, sbr. 14. grein.

4. Kosning endurskoðanda.

5. Kynning á fjárhagsáætlun næsta rekstrarárs og ákvörðun árgjalda fyrir (1) einstaklinga, (2) lítil fyrirtæki og (3) stór fyrirtæki.

6. Breytingar á samþykktum.

7. Önnur mál.

 

Heimilt er að breyta röð dagskrárliða með samþykki aðalfundar.

 

V. STJÓRNIN OG SVÆÐISBUNDNIR HLUTAR

13. grein

Ráðið skal starfa í þremur svæðisbundnum hlutum, einum á Íslandi, einum í suðurhluta Bretlands og einum í norðurhluta Bretlands. Hver hluti skal skipa nefnd sem samanstendur af 3-5 fulltrúa, sem tilnefndir eru af stjórn. Nefndirnar bera ábyrgð á starfsemi ráðsins hver á sínu svæði, með stuðningi stjórnar. Nefndirnar hafa ekki heimild til að stofna til fjárhagslegra skuldbindinga í nafni ráðsins án undirskriftar formanns eða ritara.

 

14. grein

Stjórn félagsins samanstendur af formanni og 8 stjórnarmönnum sem kosnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn á þann hátt að formaður og 4 stjórnarmenn skulu kjörnir annað árið en 4 stjórnarmenn hitt árið. Stjórnarsetan er persónubundin.

 

Stefna skal að því að hafa eins jafnt hlutfall milli breskra og íslenska meðlima með tilliti til fjölda nefndarmanna á hverjum tíma. Aðeins einn fulltrúi hvers félaga ráðsins má sitja í stjórn.

 

Formaður skal kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmenn í einu lagi. Séu fleiri í framboði til stjórnar en sem nemur þeim fjölda stjórnarsæta sem kosið skal um skal kosning fara fram skriflega og í einu lagi. Hver atkvæðisbær aðalfundargestur má greiða jafnmörgum frambjóðendum atkvæði og nemur fjölda stjórnarsæta sem kosið skal um, en heimilt er að greiða færri frambjóðendum atkvæði. Afl atkvæða ræður úrslitum en falli atkvæði jafnt skal hlutkesti ráða.

 

Nýkjörin stjórn skal kjósa varaformann og skipta með sér verkum að öðru leyti.

 

Formaður BRÍS - Bresk-íslenska viðskiptaráðsins - hefur heimild til að taka ákvarðanir um almenn málefni tengd millilandaráðunum án samþykkis stjórnar.

 

15. grein

Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum þess á milli aðalfunda. Hún skal koma saman til fundar eftir því sem þörf krefur og formaður ákveður. Fari einhver stjórnarmanna fram á fund skal orðið við beiðni hans og fundur boðaður.

 

Stjórnarfundi skal boða á tryggilegan hátt og með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara nema brýna nauðsyn beri til annars. Boðun með tölvupósti jafngildir skriflegri boðun.

 

Stjórnin er ákvörðunarbær ef a.m.k. 2 stjórnarmenn sitja fund.  Við ákvarðanatöku gildir einfaldur meirihluti.  Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði stjórnarformanns úrslitum.

 

Viðskiptafulltrúar sendiráða landanna (eða sá aðili sem fer fyrir viðskiptamálum) eiga rétt á að sitja stjórnarfundi með málsrétt og rétt til að bera fram tillögur, en hafa þó ekki atkvæðisrétt, nema stjórn ákveði annað.

 

16. grein

Stjórn félagsins er heimilt að ráða framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur félagsins. Framkvæmdastjóri skal hafa seturétt á öllum fundum ráðsins nema meirihluti fundarmanna ákveði annað.

 

17. grein

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hafa heimild til að skuldbinda félagið með undirritun sinni. Ef framkvæmdastjóri hefur ekki verið ráðinn verður félagið skuldbundið með undirritun formanns eða varaformanns auk eins annars stjórnarmanns.

 

VI. FJÁRMÁL

18. grein

Reikningsár félagsins er frá 1. apríl til 31. mars ár hvert.

 

19. grein

Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda samkvæmt ákvörðun aðalfundar. Þeir skulu bornir upp til samþykktar á aðalfundi.

 

VII. BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM

20. grein

Tillögur til breytinga á samþykktum skulu berast stjórn í tæka tíð þannig að þær megi kynna í fundarboði aðalfundar. Ákvörðun um breytingar skal taka á aðalfundi og til að tillaga nái fram að ganga þurfa a.m.k. 2/3 fundarmanna að samþykkja hana.

 

21. grein

Tillögur um slit félagsins skulu sæta sömu meðferð og breytingar á samþykktum.

 

Verði ákvörðun um félagsslit samþykkt skal aðalfundur jafnframt ákveða á hvern hátt hreinni eign félagsins skuli ráðstafað. Skal við slíka ákvörðun miðað við að láta eignirnar renna til aðila sem vinnur að svipuðum markmiðum og ráðið.  Aðalfundur skal jafnframt kjósa skilanefnd til þess að ganga frá skuldbindingum félagsins og ráðstafa þeim eignum sem eftir verða í samræmi við áðurnefnda ákvörðun aðalfundar.

 

22. grein

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi Breks-íslenska viðskiptaráðsins sem haldinn var í Reykjavík 12. nóvember 1997 og London 13. nóvember 1997. Þau taka þegar gildi.
Breytingar á aðalfundi 2.10.2002.

Breytingar á aðalfundi 23.02.2017

 

Ákvæði til bráðabirgða I

Stofnfundur félagsins telst fyrsti aðalfundur þess og er heimit að boða til fundarins á annan hátt og með annarri dagskrá en kveðið er á um í 9. og 12. gr. Laganna. Hann skal fara fram í tvennu lagi, annars vegar í Reykjavík og hins vegar í London. Báðir fundir skulu samþykkja samþykktir þessar, kjósa stjórn og endurskoðendur. Verði niðurstaða þeirra mismunandi varðandi samþykktir þessar gildir ákvörðun seinni fundarins. Verði niðurstaðan mismunandi hvað varðar stjórnarkjör skal varpa hlutkesti á milli þeirra stjórnarmanna sem fundirnir hafa kosið þannig að eftir standi formaður og 8 stjórnarmenn. Hlutkestið skal framkvæmt af sendiherrum ríkjanna.

 

Ákvæði til bráðabirgða II

Þrátt fyrir ákvæði 14. greinar skal á fyrsta aðalfundi félagsins kjósa formann og 8 stjórnarmenn. Að kosningu lokinni skal fundarstjóri varpa hlutkesti um það hvaða 4 stjórnarmenn teljist kosnir til tveggja ára og hverjir skuli kosnir til eins árs. Formaður skal kosinn til tveggja ára. Á öðrum aðalfundi félagsins skulu kosnir 4 stjórnarmenn til tveggja ára í sbr. ákvæði 14. greinar.